• THÔNG TIN MÁY CHỦ

  ⚜ 𝑰𝑷 𝑺𝑬𝑽𝑬𝑹 : 103.237.144.137 𝑷𝑶𝑹𝑻 : 15779
  ⚜ 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼̉ : http://loansro.net/
  ⚜ 𝑵𝑯𝑶́𝑴 :https://www.facebook.com/groups/devsilkroad
  ⚜ 𝑪𝑯𝑰𝑨 𝑺𝑬̉ 𝑵𝑮𝑨𝒀 𝑩𝑨̀𝑰 𝑽𝑰𝑬̂́𝑻 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵 300 𝑺𝑰𝑳𝑲
  ⚜ 𝑨́𝑷 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑽𝑶̛́𝑰 𝑴𝑶̂̃𝑰 1 𝑻𝑨̀𝑰 𝑲𝑯𝑶𝑨̉𝑵 𝑭𝑩 𝑻𝑯𝑨̣̂𝑻
  ⚜ 𝑪𝑶́ 𝑪𝑯𝑬𝑪𝑲 𝑰𝑷 𝑽𝑨̀ 𝑷𝑪
  ⚜ 𝑺𝑼̛̣ 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 Đ𝑨̣̆𝑪 𝑩𝑰𝑬̣̂𝑻 ( 𝑴𝒂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒐̂̀𝒏, 𝑪𝒉𝒂̣𝒚 𝒃𝒐 𝒔𝒌𝒊𝒍𝒓𝒐𝒂𝒅 => 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 ! )
  ⚜ 𝑴𝑨𝑷 120 𝑨𝑺𝑰/𝑬𝑼
  ⚜ 𝑮𝑯𝑶𝑺𝑻 0𝑺
  ⚜ 𝑶𝑵𝑳𝑰𝑵𝑬 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 3 𝑺𝑰𝑳𝑲/𝑯/ 10 𝒂𝒄𝒄
  ⏰ 𝑴𝑶̛̉ 𝑻𝑬𝑻𝑺 31/5/2022
  ⏰ 𝑶𝑷𝑬𝑵 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑻𝑯𝑼̛́𝑪 20𝒉 xx/6/2022
  ⏰ 𝑻𝑰𝑴𝑬 𝑺𝑽 - 8𝒉 𝒙𝒂𝒏𝒉 2𝒉 𝒄𝒂𝒎
  ⏰ 𝑩𝑨̉𝑶 𝑻𝑹𝑰̀ 𝑪𝑨̂́𝑴 𝑩𝑼𝑮 𝑻𝑰𝑴𝑬 17𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑶̛̀𝑰 𝑮𝑰𝑨𝑵 Đ𝑼𝑨 𝑻𝑶𝑷
  ✡ 𝑬𝒙𝒑: 𝒙30
  ✡ 𝑫𝒓𝒐𝒑 𝒙2
  ✡ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 10𝒂𝒄𝒄/𝒊𝒑 2𝒂𝒄𝒄 𝒋𝒐𝒃/1𝒑𝒄
  ✡ 𝑫𝒓𝒐𝒑: 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏
  ✡ 𝑺𝑽 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒏 𝒍𝒌𝒅 2+
  ✡ Drop gold thường dễ Fam
  ✡ Đ𝒐̂̀ 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ SUN D13 D14. (Fam / nâng cấp)
  ✡ 𝑴𝒂𝒙 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈: 16 (Đ𝒂̃ 4+)
  ✡ 𝑻𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 1>5 100%,5>8 40% ,8 >10 20%,10 > 12 5%
  ✡ 𝑴𝒂𝒙 𝑵𝒂𝑺𝒖𝒏: 10 (1-10 𝒕𝒚̉ 𝒍𝒆̣̂ 100%) 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒎𝒎 𝒄𝒂̂́𝒑 1
  ✡ 𝑮𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂:𝑫9 𝑻𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 70% ,𝑫10 𝑻𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 40% ,𝑫11 𝑻𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 30%
  ✡ 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂́𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒇𝒕-𝒔𝒊𝒍𝒌 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒐𝒍𝒅
  ✡ 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 đ𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒑
  ⚜ 𝑨𝑺𝑰
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 1 10𝒌 𝒔𝒊𝒍𝒌 + 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒐𝒑 + 1 𝑽𝑲 𝒔𝒐𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒐̣𝒏
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 2 8𝒌 𝒔𝒊𝒍𝒌 + 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒐𝒑
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 3 5𝒌 𝒔𝒊𝒍𝒌 + 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒐𝒑
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 4 > 10 1000 𝒔𝒊𝒍𝒌
  ⚜ 𝑬𝑼
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 1 10𝒌 𝒔𝒊𝒍𝒌 + 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒐𝒑 + 1 𝑽𝑲 𝒔𝒐𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒐̣𝒏
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 2 8𝒌 𝒔𝒊𝒍𝒌 + 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒐𝒑
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 3 5𝒌 𝒔𝒊𝒍𝒌 + 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒐𝒑
  ⚜ 𝑻𝒐𝒑 4 > 10 1000 𝒔𝒊𝒍𝒌
  ⚜ 𝑴𝒐̂̃𝒊 𝑰𝑫 𝑪𝒉𝒊̉ Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 1 𝒈𝒊𝒂̉𝒊
  🎲 𝑻𝒌 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒐 𝒔𝒗 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏:
  🎲 𝑯𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒔𝒆𝒕 𝒔𝒖𝒏 𝑫10 +5 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒃𝒍𝒖
  🎲 300 𝒔𝒌𝒊𝒍𝒍
  🎲 𝑷𝒆𝒕 𝑵𝒉𝒂̣̆𝒕 Đ𝒐̂̀ 3 𝑵𝒈𝒂̀𝒚
  🎲 2000 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑯𝑷 ✗ 𝑴𝑷
  🎲 50 𝑫𝑪𝑵 ✗ 𝑫𝑪𝑵 𝑻𝑻
  🎲 20𝑴 𝑺𝑷
  🔰 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕: 𝑩𝒊𝒈𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆: xx/6/2022 (20𝒉30
  🔰 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕: 𝑷𝑽𝑷 𝒕𝒆𝒔𝒕: 𝑿𝑿/6/2022 (20𝒉30)
  ⛔ 𝑪𝒂̂́𝒎 2𝒋𝒐𝒃 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒂̂̀𝒏 1 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒐, 𝒍𝒂̂̀𝒏 2 𝒃𝒂𝒏 𝒂𝒄𝒄 𝒗𝒗.
  ⛔ 𝑶𝒑𝒆𝒏𝒕 𝒏𝒗 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 𝒔𝒆𝒕 𝒅5 𝒔𝒖𝒏+5, 𝒑𝒆𝒕, 2𝒌 𝒎𝒂𝒖 + 𝒎𝒂𝒏𝒂,50 𝒅𝒄𝒏..
  🌈 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈, 𝑯𝑰𝒆̣̂𝒖 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒌 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏.
  🌈 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑽𝑰𝑷 𝒎𝒐̛́𝒊!
  🌈 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒊́𝒄𝒉 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒓𝒂̆𝒏𝒈:
  🌈 𝑨𝒖𝒕𝒐 𝑩𝑶𝑻 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒊𝒏 𝒈𝒂𝒎𝒆
  🌈 𝑨𝒖𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒅 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕
  🌈 𝑨𝒖𝒕𝒐 𝒖𝒑 𝒔𝒌𝒊𝒍𝒍
  🌈 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒐𝒃 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 đ𝒐̣̂ 𝒋𝒐𝒃
  🌈 𝑲𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒂́𝒕 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒋𝒐𝒃
  🌈 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒍𝒌 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆
  ⚠️ 𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̀𝒎 đ𝒐̂̀ 𝒕𝒓𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒄𝒌
  🌈 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 2 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝑯- 𝑻𝑨
  🌈 𝑳𝒂̃𝒊 𝒋𝒐𝒃 30𝒎 > 50𝒎 /𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉
  🌈 𝑩𝒂̃𝒊 𝒇𝒂𝒓𝒎 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒗𝒊𝒑, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏
  ⚜ 𝑯𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒃 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏
  ⚜ 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 đ𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒑 𝒔𝒗 𝒌𝒐 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒃𝒐𝒔𝒔 ( 𝒃𝒐𝒔𝒔 𝒄𝒐́ 𝒆𝒙𝒑 )
  ⚜ 𝑺𝑼̛̣ 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑩𝑰̣ 𝑹𝑶𝑪
  ✡ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒕𝒊̀𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝑩𝑶𝑺𝑺 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒗 𝒄𝒐́
  𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒓𝒐𝒄𝒌
  ⚜ 𝑺𝑼̛̣ 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑩𝑰̣ SUN D13 D14
  ✡ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒕𝒊̀𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝑩𝑶𝑺𝑺 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒗 𝒄𝒐́
  𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ SUN D13 D14
  ⚜ 𝑺𝑽 𝒄𝒐̀𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 !